Referat - Espevær Grendautvalg Årsmøte

Referat - Espevær Grendautvalg Årsmøte

Publisert av John Elter den 28.10.18.


 

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2018

 
Den 25. oktober 2018 ble det avholdt årsmøte i Espevær Grendautvalg på Espevær skule.

Totalt møtte 25 personer.

 

Til behandling forelå:
• Godkjennelse av innkalling og saksliste
• Valg av møteleder og referent
• Årsmelding
• Årsmelding fra arbeidsgruppene
• Regnskap
• Saker til årsmøtet
• Valg av styremedlemmer, varamedlemmer og observatør til styret
• Valg av revisorer
• Valg av valnemnd

 

Godkjennelse av innkalling og saksliste.
Styreleder Arnulf Bie ønsket velkommen og innledet møtet med gjennomgang av innkalling
og saksliste.
Innkalling og saksliste ble godkjent uten merknader.


Valg av møteleder og referent.
Til møteleder ble valgt Arnulf Bie og til referent ble valgt Jan Helmik Mæland.

 

Årsmelding.
Møteleder redegjorde for fremlagt årsmelding for 2017.
Fremlagt årsmelding ble godkjent som grendeutvalgets årsmelding for 2017.

 

Årsmelding fra arbeidsgruppene.
Møteleder redegjorde muntlig for de saker det var arbeidet med i perioden.


Prosjektleder Anne Hatlevik orienterte om arbeidet med prosjektet Helsefremjande
lokalsamfunn.

Møteleder orienterte om grendeutvalgets hjemmeside som har hatt vel 36.000 besøkende med
over 97.000 sideklikk siden oppstart.


Regnskap.
Jan Helmik Mæland redegjorde for fremlagt regnskap for 2017.

Fremlagt regnskap ble godkjent som grendeutvalgets regnskap for 2017.

 

Saker til årsmøtet.
Møteleder redegjorde for styrets forslag om tildeling av midler fra Grasrotandelen.

Årsmøtet vedtok å tildele midler som følger:
Baadehuset kr 20.000
Hummerparken kr 20.000
Grendahuset kr 20.000

 

Valg av styremedlemmer, varamedlemmer og observatør til styret.
Silje Hatlevik redegjorde for valnemndas innstilling til valg av styremedlemmer,
varamedlemmer og revisorer.


Til styremedlemmer ble ved akklamasjon gjenvalgt Arnulf Bie og Jan Helmik Mæland og til
nye styremedlemmer Brita Bergmål og Knut Eide.


Til styreleder ble ved akklamasjon gjenvalgt Arnulf Bie.


Til varamedlemmer ble ved akklamasjon gjenvalgt Jan Idar Helgesen og til nye
varamedlemmer Jørgen Hatlevik og Britt Holmstrøm.


Styret i Espevær Grendautvalg har etter dette følgende sammensetning:
Styreleder: Arnulf Bie.
Styremedlemmer: Brita Bergmål, Knut Eide, John Elter, Espen Helland, Jan Helmik
Mæland og Dagfinn Nilssen.
Varamedlemmer: Jan Idar Helgesen, Jørgen Hatlevik og Britt Holmstrøm.
Som observatør til styret møter Ragnfrid Sønstabø.

Valg av revisorer.
Til revisorer ble gjenvalgt Øyvind Larssen og Inge Larssen.

 

Valg av valnemnd.
Til valnemnd ble valgt Kristin Høyland, Ragnfrid Sønstabø og Tommy Urang.

 

***

 

Det forelå ikke flere saker til behandling og møtet ble deretter hevet.

 

Jan Helmik Mæland
referent