Ekstraordinært årsmøte i Stiftelsen Baadehuset

Publisert av John Elter den 05.09.17. Oppdatert 08.07.18.
Ekstraordinært årsmøte i Stiftelsen Baadehuset
Torsdag 28. september 2017 kl. 18:00 i Baadehuset

Saker:
- Nye vedtekter (rev. 2)
- Eventuelt ny revisor.

De som ønsker tilgang på nye og gamle vedtekter kan henvende seg på epost til olga-mariebk@outlook.com

Stiftelsen Baadehuset VEDTEKTER
Baadeholmen 11, 5444 ESPEVÆR Org.nr. 972 422 363
Vedtekter for Stiftelsen Baadehuset rev. 2

§ 1 NAVN OG KONSTITUERING
Stiftelsen til videre drift av Baadehuset i Espevær er gitt som gave fra Espevær Husmorlag. Beslutningen ble tatt av Espevær Husmorlag i februar 1994.
Pr stiftelsesdato er kontantbeholdningen kr. 245 000, husets verdi kr 200 000 og innbo kr 300 000.
Kontantbeholdningen er stiftelsens grunnkapital som vil bli brukt til videre drift av huset. Kapitalen kan økes ved tilskudd og gaver eller på annen måte.

§ 2 FORMÅL
2.1 Stiftelsens formål er å ta vare på det gamle handelstedet og den gamle kystkulturen. For å fremme dette kan stiftelsen også stå som eier av fast eiendom og andre eiendeler, ta på seg drifts- og vedlikeholdsansvar for andre foretak som har sammenheng med formålet. Baadehuset skal være tilgjengelig for alle og kan benyttes til omvisning, kurssamlinger og andre arrangementer. Baadehuset skal bli tatt vare på som et kulturminne.
2.2 Baadehuset har stor antikvarisk verdi da det har ein uvanleg byggestil for regionen med utmurt bindingsverk og pipesiluetter med trekk fra England. Baadehuset var administrasjonssentrum for det rike sildefisket i området i siste halvdel av 1800-tallet.
Huset ble reist for handelsmann Hans Jacob Baade på grunnmuren til det første «kremmerleie» på Kjeholmene fra 1692 der bygningen ble «bortflødt i 1706».
2.3 Stiftelsen skal bidra til å øke kunnskapen om Baadehuset og om andre eldre bygninger og virksomheter som har vært på Baadeholmen.

§ 3 ÅRSMØTET
Årsmøtet skal avvikles innen utgangen av april måned hvert år, og kunngjøres minst to (2) uker før møtedato på følgende måter:
- Via oppslag på Espevær, på Facebook Espevær og på nettsiden www.visitespevaer.com.
Rett til å møte på årsmøtet med stemmerett har myndige personer bosatt på Espevær og myndige personer som eier fritidsbolig på Espevær.
Stiftelsen Baadehuset VEDTEKTER
Baadeholmen 11, 5444 ESPEVÆR Org.nr. 972 422 363
Vedtekter for Stiftelsen Baadehuset rev. 2

§ 4 STYRET
a) Stiftelsen har et styre på fem (5) medlemmer med slik fordeling:
- Fire (3) personer bosatt på Espevær eller med fritidsbolig på Espevær
- En (1) person fra Baadehusets venner
- En (1) person fra Bømlo Kommune
b) Stiftelsen har personlige varamenn til styret ihht spesifikasjon under a).
I tillegg har Sunnhordland Museum og Fylkeskonservatoren tale- og møterett på styremøtene.
c) Styret velger selv leder for 1 år. Styret skal hvert år konstituere seg selv.
d) Styret vil være beslutningsdyktig når minst tre (3) styremedlemmer er tilstede. Ved likt stemmetall er det lederens stemme som er avgjørende.
e) Styret og varamenn velges av årsmøtet for to (2) år om gangen, men da slik at to (2) eller (3) styremedlemmer og varamenn er på valg annet hvert år.
f) Valgnemnda velges av årsmøtet og skal bestå av to (2) personer med en funksjonstid på to (2) år, men da slik at kun et medlem står på valg hvert år.
g) Årsmøtet skal velge ny revisor når det er nødvendig.
h) Styret representerer stiftelsen utad. De har ansvar for restaureringsarbeidet, herunder søknader om offentlig og privat støtte til huset, og skal se til at de midlene og utstyret som stiftelsen rår over blir forvaltet på forsvarlig vis.
i) Styret har ansvar for at det blir holdt jevnlige styremøter. Møtereferatene skal nummereres og dateres. Beslutninger skal protokollføres og protokollen skal signeres av møterepresentantene.
j) Styret har ansvar for at regnskap føres ihht gjeldende lover og regler for stiftelser.

§ 5 ÅRSMELDING OG REGNSKAP
Styret skal innen april måned hvert år legge fram årsmelding og revidert regnskap til godkjenning for årsmøtet.
Følgende saker skal behandles:
1) Godkjenning av møteinnkalling
2) Valg av møteleder og referent
3) Valg av to representanter til å undertegne protokollen
4) Årsmelding
5) Regnskap
6) Eventuelt ny revisor
7) Endring av vedtekter eller forslag fra styret
8) Valg av styre- og varamedlemmer, samt valgkomité
9) Eventuelt.
Stiftelsen Baadehuset VEDTEKTER
Baadeholmen 11, 5444 ESPEVÆR Org.nr. 972 422 363
Vedtekter for Stiftelsen Baadehuset rev. 2
Ved avstemming skal hver husstand ha en (1) stemme hver.
Årsmelding og revidert regnskap skal være signert av styret for Baadehuset og ellers være offentlig tilgjengelig. Godkjente dokumenter skal sendes til Brønnøysundregisteret så snart de foreligger; siste frist er 31. juli.

§ 6 FORANDRINGER/TILLEGG TIL VEDTEKTENE
Forandringer/tillegg til vedtektene skal vedtas på årsmøtet med ¾ flertall.

§ 7 OPPLØSNING / OMDANNING

Dersom stiftelsen blir oppløst skal Bømlo Kommune eller Sunnhordland Folkemuseum, om ønskelig, overta videre drift av huset. Dersom det ikke lykkes, blir stiftelsens eiendeler overført til Sunnhordland Folkemuseum.
Vedtak om omdanning er ikke gyldig før det er godkjent av Stiftelsestilsynet.

§ 8 LOV OM STIFTELSER
Så langt ikke noe annet er bestemt i vedtektene gjelder Lov av 23. mai 1980 (Lov om stiftelser m.m.)

Kommentarer